HV9511C-HV9511W - 2w G9 LED Globe

Part Number Colour Temp Lumens
HV9511C 5500k 130lm
HV9511W 3000k 120lm